Нови общи условия за сделки с финансови инструменти в сила от 20.04.2021 г.

15.03.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на инвестиционния посредник прие нови Общи условия, приложими към договорите с клиенти на БенчМарк Финанс АД, с решение от 15 март 2021 г.

Новите Общи условия ще се прилагат в отношенията с клиенти и влизат в сила от 20 април 2021 г. Клиентите, които не са съгласни с новите общи условия, имат право да прекратят договора си без предизвестие преди датата на влизането им в сила, като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Може да се запознаете с тях на следния линк: Общи условия


БенчМарк Финанс