Документи

Общи условия приложими към договорите с клиенти на БенчМарк Финанс

Тарифа на ИП "БенчМарк Финанс" АД, приета на 18.04.2024 г. и приложима от 20.05.2024 г.

Информация относно разходите - Делегиран регламент 2017565

Политика за изпълнение на клиентски нареждания

Описание на предлаганите продукти и рисковете, свързани с тях

Политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси

Правила за категоризация

Политика за регистриране на телефонните разговори и съобщения и на електронните разговори и съобщения

Правила за подаване на нареждания по телефона 

Политика за защита от отрицателен баланс

Политика за управление на жалби на клиенти

Договор за брокерски услуги (търговия на БФБ-София)

Договор за търговия на международните финансови пазари

Декларация за произход на средства

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Физически лица

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Юридически лица

Процедура за дистанционно сключване на договори чрез използване на Универсален електронен подпис (УЕП)

Правила за оценка на клиентските активи при ИП "БенчМарк Финанс" АД

Политика за оценка пригодността, подбор и многообразие

Политика на ИП "БенчМарк Финанс" АД за определяне възнагражденията

Уведомление с мотиви политика ангажираност

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения

Политика по качество и информационна сигурност

Политика за информационна сигурност

Политика за поверителност

Условия за ползване

Политиката за използване на „бисквитки“

Ограничаване на отговорността

Правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения