Статия | За първи път държавата планира да пусне ДЦК за малкия инвеститор

15.05.2024

Последните години станахме свидетели на рекордни покачвания на основните лихвени проценти от страна на големите централни банки по света – Федералният резерв и Европейската централна банка. И ако затягането на паричната политика оказа изключително турбулентно влияние върху най-популярния клас финансови инструменти за инвеститорите – акциите, то в текущата ера на по-високи лихви започна сериозно да се откроява една далеч по-нискорискова алтернатива, а именно – дълговите инструменти.

Поради тази причина Министерство на финансите публикува плановете си за 2024 г. и в тях, за първи път в историята на България, се предвижда да бъдат емитирани държавни ценни книжа за малки инвеститори, които ще могат да бъдат директно закупени чрез нашата платформа – BG Trader.

В тази статия ще разгледаме всичко, което инвеститорите трябва да знаят за дълговите инструменти, и по-специално за най-популярната им разновидност – държавните ценни книжа. Ще разберете как работят, как можем да инвестираме в тях, както и какви са рисковете.

Ако сте инвеститори, търсещи нискорискови инвестиции с добра доходност, няколко пъти по-висока от доходността на банковия депозит, тази статия е точно за вас.

За първи път в историята държавата планира да пусне ДЦК за малкия инвеститор

Основните начини за реализиране на доходност от инвестиции в ДЦК са два, като зависят от две разновидности на инструмента:

1. Лихвоносни ДЦК – при тях емитентът се задължава периодично да изплаща текущи купонни плащания до настъпването на падежа. Възможно е също така да се емитират и лихвоносни облигации с текущи плащания, при които на съответната дата се погасяват както част от лихвите, така и част от главницата. След придобиване на ценна книга, притежателят ѝ получава лихвени плащания, а на датата на падеж се изплаща главницата.

2. ДЦК с нулев купон или т.нар. дисконтови облигации – те се емитират с цени под номиналната им стойност, за да може в края на периода, когато бъде изплатена номиналната стойност, инвеститорите да получат положителна възвръщаемост. По този начин възвръщаемостта се формира от разликата между покупната цена и номиналната стойност при падежа. Ако покупната цена е под 100, то разликата до 100 представлява отстъпка, която се получава на падеж.

От гледна точка на инвеститора, и двата вида финансови инструменти служат за влагане на свободни парични средства с цел получаване на доходност под една или друга форма. Те обаче се различават по определени параметри:

1. Притежателите на акции разполагат с дялов инструмент, т.е. собственост, докато притежателите на ДЦК дават заем. Съответно, за това си действие, акционерите имат правото да получават дивидент, изплащането и размерът на който обаче не са гарантирани, докато инвеститорът в ДЦК получава текущ доход под формата на лихвено плащане.

2. ДЦК са инструменти с дата на падеж, докато акциите нямат такъв.

3. Когато някой притежава акции, той има право на глас в общото събрание на акционерите, докато притежателят на ДЦК няма такова.

ДЦК, в сравнение с акциите, се считат за по-нискорискови. Те носят предимно общи рискове, някои от които са:

1. Пазарен риск – След емитиране държавните ценни книжа започват да се търгуват на вторичен пазар и цената им варира в зависимост от различни пазарни фактори, като един от рисковете е при продажба на книжата преди падеж цената да бъде по-ниска от цената на придобиване, и съответно да се реализира загуба.

2. Ликвиден риск – Ликвидният риск е свързан с потенциална ниска степен на пазарно търсене вследствие на неблагоприятни фактори.

3. Лихвен риск – Доходността на вторичен пазар на финансовите инструменти с фиксиран доход, каквито са ДЦК, се влияе от лихвените политики на централните банки. При повишение на основните лихвени проценти, доходностите на вторичен пазар обичайно следват пазарната тенденция, което означава, че пазарната цена на инструмента се понижава.

4. Инфлационен риск – Този риск е свързан с вероятността постъпленията от лихвените плащания и главницата при датата на падеж да не могат да покрият покупателната стойност на първоначално инвестираната номинална сума.

В България Централен депозитар за ДЦК е Българската народна банка (БНБ).

Как да инвестирате в инструменти, търгувани на БФБ?

За да инвестирате в държавни ценни книжа, е необходимо да имате сключен договор за търговия с нас – такъв може да се сключи на място в офис или онлайн.

След това трябва да депозирате избраната сума за инвестиране и да подадете поръчка за покупка, като ние ще ви съдействаме изцяло за този процес.

В случай, че имате повече въпроси, можете да заявите индивидуална консултация с наш експерт.

ОТВОРЕТЕ ДЕМО СМЕТКА
 
 
ОТВОРЕТЕ РЕАЛНА СМЕТКА
 

Предимства за инвестиране в ДЦК:

⇒ Сигурност Държавните ценни книжа са едни от най-нискорисковите инвестиции, тъй като са емитирани от държавата.

⇒ Регулярни плащания Държавните ценни книжа предоставят на инвеститора възможност за реализиране на редовен доход под формата на купонни плащания.

⇒ Данъчни предимства Изплатените лихви от български държавни ценни книжа са необлагаеми.

⇒ Съхранение на инвестирания капитал Ако сте нискорисков инвеститор и за вас е много по-важно запазването на капитала, отколкото високата доходност, тези инструменти са идеалният избор.

Тези предимства правят инвестирането и търговията с ДЦК привлекателна възможност за тези, които търсят лесен и ликвиден начин да участват на различни пазари.

 

Тази информация има за цел да повиши информираността относно възможността за инвестиране в ДЦК и не следва да служи като основа за вземане на инвестиционни решения.