Промени в Тарифата на посредника

18.04.2024

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 18.04.2024 г. са приети промени в Тарифата за събираните от ИП „БенчМарк Финанс” АД комисиони. Новата Тарифа влиза в сила от 20.05.2024 г. Промените касаят операции на български финансов пазар, Раздел I Сделки с ценни книжа, а именно: заличаване на т. 3, 4 и 6, като съответно досегашната т. 5, става т. 3; въвеждане на различни комисиони за сделки с облигации и ДЦК в зависимост от това дали сделката се сключва през платформата BG Trader или поръчката е подадена в офис, като съответно се създават нови т. 1.5 и т. 2.4, и в Раздел Други, т. 2. има промяна на таксата за изпращане на документи на хартиен носител чрез куриер.

Клиентите, които не са съгласни с измененията и допълненията в Тарифата имат право да прекратят договора си без предизвестие преди датата на влизане в сила на новата тарифа като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи. При прекратяването на договора на това основание инвестиционният посредник урежда отношенията си с клиента в 7-дневен срок от получаването на изявлението за прекратяване. Ако клиентът не се противопостави изрично и писмено (включително с писмо, изпратено до БенчМарк Финанс по електронна поща или със сканиран документ) на новата Тарифа до датата на влизането й в сила, тя го обвързва, без да е необходимо допълнително волеизявление от страна на клиента.

Новата Тарифа можете да видите на следния линк: Тарифа на БенчМарк Финанс.