Първично предлагане на акции (IPO) на „МФГ Инвест“

23.11.2022

Уважаеми клиенти,

 

Инвестиционната компания „МФГ Инвест“ (MFG Invest) планира да направи своето първично публично предлагане на акции (IPO) на BEAM пазара на БФБ. Дружеството, което има дялове в българския еднорог Payhawk, „Сетъл България“, „Кънвиниънс“ и други, ще предложи на инвеститорите 1.7752 млн. акции с емисионна цена от 3,38 лв., което означава, че може да набере малко над 6 млн. лв.

Датата на IPO аукциона е 6 декември (вторник). 

Съветник и посредник по емисията е ИП „БенчМарк Финанс“ АД. За информация как да участвате се обърнете директно към нас.

Ако предложената емисия бъде презаписана, може да бъдат предложени още до 1 млн. броя съществуващи акции на инвеститорите на цена 3.98 лв.


Информация за МФГ Инвест

„МФГ Инвест“ е дружество, което инвестира в стартиращи и развиващи се компании в сферата на технологичните финансови услуги, електронната търговия, създаване и продажба на технологии. Част от настоящото портфолио на „МФГ Инвест“ са компаниите Payhawk, eBag, Boleron, Tiger Technology, Eleven Capital, LogSentinel, Settle, KOA, Pop и Vedamo.

Набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в нови компании, както и за последващи инвестиции в компании, които вече са в портфейла на дружеството. „МФГ Инвест“ търси динамични дружества със силно мотивирано управление, които са изцяло отдадени на постигането на бизнес успех и споделят обща визия и ценности. 

При оценка на инвестициите дружеството се спира на два важни фактора – екипът, заедно с основателите, и технологичните решения. Оценяват се също бизнес идеята, възможността за скалиране на дейността на чужди пазари, и какви предимства има компанията пред своите преки конкуренти.

Общата сума на инвестираните средства от „МФГ Инвест“ е малко на 9 млн. лв., а оценката на инвестициите на дружеството в момента е вече над 45 млн. лв.

Част от предвижданите нови инвестиции в резултат на увеличението на капитала са:

  • Tiger Technology – допълнителна инвестиция;
  • Infinno – дружеството предлага софтуерни решения за банковия и финансовия сектор;
  • Ondo – дружеството разработва софтуер и хардуер за автоматизация на процесите при малки и средни земеделски стопанства;
  • NewPay – „buy now, pay later“ компания;
  • Eleven Fund III Cooperatief U.A. Netherlands – допълнителна инвестиция.

Моля, разгледайте подробната презентация на емитента „МФГ Инвест“: Линк към презентацията


Презентация пред инвеститори

Запис от презентацията на „МФГ Инвест“ пред инвеститори може да гледате на следните линковете в YouTube и Facebook каналите на БенчМарк.


Прикачени файлове

Съобщение за публично предлагане

Документ за допускане на емисия акции

Решение за увеличение на капитала

Решение за публично предлагане на акции

Устав, приет под условие

Одитиран ГФО за 2020 г.

Одитиран ГФО за 2021 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2022 г.

Прогнозен финансов отчет към края на 2022 г.


Допълнително оповестена информация

30.11.2022: „МФГ Инвест“ направи парична вноска в капитала на „Ондо Солюшънс“ ООД, с ЕИК 206056997. Инвестицията е в размер на 150 400 евро (платена чрез заемни средства от едноличния собственик) и чрез нея „МФГ Инвест“ ще придобие 3.75 % от капитала на компанията при оценка от 4 млн. евро. Предстои промените да бъдат вписани в Търговския регистър. Компанията „Ондо Солюшънс“ ООД предлага автоматизирани решения за смарт земеделие, като с техните продукти земеделските производители могат да спестят разходи за вода и електрическа енергия. Ондо е смарт система за прецизно напояване, торене и климат контрол за всички култури. Към новината прилагаме: Допълнен Документ за допускане на емисия акции; Решение на МФГ Инвест ЕАД одобрение на допълнения Документ за допускане на емисията; Решение на БенчМарк Финанс АД одобрение на допълнения Документ за допускане на емисията.


Аукционът, предвиден за 09.12.2022 г. няма да се състои

06.12.2022 г. - „МФГ Инвест“, ЕИК 207055357, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру № 28, бл. АТЦ „Силвър Център'', ет. 2, ап. 40-46, уведомява инвеститорите, че не са изпълнени условията за провеждане на допълнителния аукцион съгласно Документа за допускане на емисията акции на МФГ Инвест ЕАД за първично публично предлагане на Пазар за растеж BEAM. С оглед на горното, предвиденият за 09.12.2022 г. аукцион за допълнително предлагане от акционера Мениджмънт Файненшъл Груп АД, ЕИК 203753425 на до 1 000 000 броя акции от съществуващите акции на „МФГ“ Инвест ЕАД с ISIN BG1100020228, няма да бъде проведен.


Резултати от първичното публично предлагане на акции (IPO) на „МФГ Инвест“

09.12.2022 г. - Инвестиционната компания „МФГ Инвест“, уведомява инвеститорите, че на проведения на 6 декември 2022 г. аукцион за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на дружеството на пазара за растеж „BEAM“ са записани и заплатени 1 195 016 броя обикновени, безналични, поименни акции, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.38 лв.

Общият размер на набраните в резултат от предлагането парични средства е в размер на 4 039 154.08 лева.

В резултат на осъщественото предлагане, капиталът на Дружеството ще се увеличи на 10 795 016.00 лева.

Съобщение за край на първично предлагане на акции (IPO) на „МФГ Инвест“

 


Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас.

БенчМарк