Промени в документи на БенчМарк с цел съобразяване с условията на нови места за изпълнение на нареждания, организирани от БФБ

29.11.2021

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на инвестиционния посредник с решение от 29 ноември 2021 г. прие промени в Политиката на БенчМарк Финанс за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти и в документ Описание на предлаганите от БенчМарк Финанс продукти и рисковете свързани с тях. Промените са с цел съобразяване на тези документи с условията на новите места за изпълнение на нареждания, организирани от БФБ – Пазар за растеж на МСП Beam и BSE International и предлаганите на тези пазари инструменти.

Променените документи ще се прилагат в отношенията с клиенти считано от 03 декември 2021 г. Съгласно Общите условия, приложими към договорите с клиенти на БенчМарк Финанс, при несъгласие с измененията и допълненията, клиентът има право да прекрати договора си без предизвестие, като уведоми писмено инвестиционния посредник преди датата на влизане в сила на новите документи, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от клиента активи и тяхното прехвърляне по сметки на клиента.

Може да се запознаете с променените документи на следния линк: Политика на БенчМарк Финанс за изпълнение на клиентски нареждания и Описание на предлаганите от БенчМарк Финанс продукти и рисковете свързани с тях.


БенчМарк