Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

10.03.2021

Уважаеми клиенти

В съответствие с изискванията на чл. 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, при съобразяване на своя размер, естеството и обхвата на дейностите си, които текущо не включват предоставяне на услуги по управление на портфейли и инвестиционни съвети, БенчМарк Финанс АД оповестява, че не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като при промяна в обстоятелствата във връзка с предлаганите продукти и услуги в обхвата на Регламента, посочените въздействия ще бъдат отчетени и оповестени по надлежния начин.

Може да се запознаете с пълния текст на документа и неговите мотиви на следния линк.

БенчМарк