Facebook Pixel

Промени в Тарифата на посредника

10.04.2020

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 10.04.2020 г. са приети промени в Тарифата за събираните от ИП „БенчМарк Финанс” АД комисиони. Новата Тарифа влиза в сила от 15.05.2020 г. Промените касаят комисионите за сделки с ценни книжа, сключвани на БФБ, комисионите за наследяване на книжа и съхранение на клиентски активи. Клиентите, които не са съгласни с измененията и допълненията в Тарифата имат право да прекратят договора си без предизвестие преди датата на влизане в сила на новата тарифа като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Новата Тарифа можете да видите на следния линк: Тарифа на БенчМарк Финанс