CFD върху валути

Таблицата представя информация за условията за търговия с договори за разлика (CFD) върху валути в платформата Saxo Trader:

Инструмент/Код Минимален спред Минимален обем Марджин Работно време
EURUSD Пазарен+0.0001 5 000 3.34% 01:00-00:00
EURJPY Пазарен+0.02 5 000 3.34% 01:00-00:00
EURCHF Пазарен+0.0002 5 000 3.34% 01:00-00:00
EURGBP Пазарен+0.00025 5 000 3.34% 01:00-00:00
GBPUSD Пазарен+0.0002 5 000 3.34% 01:00-00:00
AUDUSD
Пазарен+0.0002 5 000 5% 01:00-00:00
USDINDEX
Пазарен+0.005 100 5% 03:00-00:00

Борсови котировки в реално време

CFD върху валути се котират в платформата по цени в реално време. Получаването на котировки в реално време не изисква борсов абонамент.

Пренос на позиция

Върху позициите в падежиращи CFD, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва. Натрупаните лихви за пренос на позиции се удържат от сметката на клиента в края на календарния месец. Размерът на лихвата за пренос на позиция се формира на база на междубанковия лихвен процент плюс надбавка от 1.5%. Формулата за начисляване на лихва за пренос на позиция е следната: Начислената лихва = Марджин изискване * Времето на задържане на позиция * (Съответния междубанков лихвен процент +1.5% / 365 или 360)

Падеж

Също като базовите фючърсни контракти, CFD върху валути падежират всеки месец и трябва да бъдат затворени преди датата на падеж на съответния фючърсен контракт. За тази цел в платформата за търговия винаги ще се котират цени за текущия и следващия месец, за да могат клиентите ръчно да прехвърлят позициите си към следващия месец.

Можете да видите точната дата на падежа и времето на изтичане за всеки индивидуален CFD контракт в таблицата по-долу или в платформата за търговия в прозореца за поставяне на поръчки. Търговията ще бъде преустановена в часа, оповестен като време за изтичане на датата на падежа за съответния контракт. Клиентите трябва да се информират кога е последният ден за търговия, тъй като той е различен за отделните валути и отделните месеци.