Акции

В платформата Saxo Trader се предлага търговия с акции с реална доставка от над 20 водещи борси на ниски комисиони и без допълнителни разходи. На следния линк може да бъде видян списък с всички предлагани акции.

Условия за търговия

Борса Работно време Комисиона Мин. комисиона
Северна Америка
New York Stock Exchange 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 5
NYSE ARCA 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 5
NASDAQ Capital Markets 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 5
NASDAQ Global Markets 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 5
OTC Bulletin Board 15:30 - 23:00 <$50 000 = $25
>$50 000 = 0.15%
-
Other OTC Pink Sheets 16:30 - 23:00 <$50 000 = $25
>$50 000 = 0.15%
-
Европа
Deutsche Börse 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
London Stock Exchange¹ 10:00 - 18:30 0.10% GBP 8
London International Exchange 11:00 - 17:40 0.10% USD 20
Euronext Amsterdam 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Euronext Brussels 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Euronext Paris² 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Euronext Lisbon 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Vienna Stock Exchange 10:02 - 18:30 0.10% EUR 8
Swiss Exchange 10:00 - 18:30 0.10% CHF 18
Milano Stock Exchange² 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Oslo Stock Exchange 10:00 - 18:20 0.10% NOK 65
SWX Europe 10:00 - 18:20 0.10% CHF 18
BME Spanish Exchanges 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Nasdaq OMX Copenhagen 10:00 - 18:30 0.10% DKK 29
Nasdaq OMX Helsinki 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Nasdaq OMX Stockholm 10:00 - 18:30 0.10% SEK 65
Азия/Океания
Hong Kong Stock Exchange³ 04:30 - 11:00 0.15% HKD 150

¹За акциите във Великобритания се дължи такса Stamp Duty в размер на 0.5% върху стойността на сделките за покупка. Също така, може да бъде приложен PTM налог (Panel for Takeovers and Mergers), който е в размер на 1 GBP, наложен на трансакции за покупки и продажби, на които брутната стойност надвишава 10 000 GBP. За компании, регистрирани в Ирландия, таксата Stamp Duty е в размер на 1% от стойността на трансакцията. Цените на акциите, търгувани на LSE се котират в пенсове. 1 GBP = 100 GBp.

²За акциите във Франция се дължи такса Financial Transaction Tax в размер на 0.2% върху стойността на сделките за покупка. Таксата засяга около 100 френски акции с голяма капитализация, които можете да видите на следния линк (възможно е списъкът да бъде променян).

За акциите в Италия се дължи такса Stamp Duty Tax в размер на 0.10% върху стойността на сделките за покупка. Таксата засяга единствено италианските компании с пазарна капитализация над 500 млн. евро.

³За акциите в Хонг Конг се дължи такса Stamp Duty от 0.109% върху брутния обем на сделката при покупка и продажба.

Важно: При продажба на акции, търгувани на фондовите борси в САЩ, се начислява допълнителна такса в размер на 0.00221% от брутната номинална стойност на сделката. Таксата е наложена от американския регулатор на фондовите пазари - SEC (Securities and Exchange Commission).

Частично изпълнение на поръчки

Ако поръчка се изпълни частично, но в рамките на една търговска сесия, за нея ще бъде начислена една комисиона според таблицата горе. В случай на частично изпълнение, което протича в повече от една търговска сесия, се прилага отделна комисиона за всяка част от общата поръчка, изпълнена в различна търговска сесия.

Попечителство на ценни книжа

При притежание на ценни книжа като акции с реална доставка, ETF Фондове или облигации се начислява такса попечителство, изчислена на месечна база. Тя се равнява на 0.12% от стойността на клиентските активи, взета годишна база или минимум 5 EUR на месец.

Гаранция за търговия на марджин

До 75% от стойността на заетите позиции в акции с реална доставка могат да бъдат използвани като допълнителна гаранция за марджин търговия с други продукти като валути, метали, опции и CFD. Повече информация, можете да бъде намерена на следния линк.

Дивиденти от позиции в акции и други корпоративни събития

Всички дивиденти, с приспаднатите приложими данъци, ще бъдат добавени към вашата сметка. Повече информация за други корпоративни събития може да бъде намерена на следния линк.

Съхранение на клиентски активи

Финансовите инструменти, закупени от клиента на чуждестранни регулирани пазари, се съхраняват в общи сметки в депозитарни институции към регулираните пазари по подсметката на Saxo Bank. Депозитарните институции към регулираните пазари не могат да издадат документи относно собствеността на финансовите инструменти на името на клиента, защото те не се водят на негова сметка.

Борсови котировки в реално време

За търговия с реални акции при котировки от фондовите борси в реално време, е необходимо да бъде сключен договор за котировки със съответната борса. Договорите за котировки в реално време се сключват директно от модул "Абонаменти" в платформите. Търговията с акции е възможна, без да бъде сключван договор за котировки, но модулите за търговия и графиките в платформата ще показват забавени цени.

Пазарни поръчки

Някои борси не поддържат пласирането на пазарни поръчки. При пласиране на пазарна поръчка на такава борса, поръчката автоматично ще бъде преобразува в агресивна лимитирана поръчка, която ще бъде поставена "в пари" до предварително определен процентен лимит. Задължение на клиента е да провери, дали агресивната лимитирана поръчка ще се изпълни след нейното поставяне.

Фондова борса Процентен лимит
American Stock Exchange (AMEX) 2.5%
Oslo Stock Exchange (OSE) 2.5%;

Някои от брокерите контрагенти на Saxo Bank могат да предпочетат да преобразуват пазарните поръчки, поставени на гореизброените борси, в агресивни лимитирани поръчки 3% "в пари". С това се цели предпазване на клиентите от "лошо изпълнение" (bad fills) на поставената поръчка.

Освен стандартните пазарни поръчки за директна покупка или продажба има възможност за поставяне на чакащи поръчки и свързани поръчки с отложено изпълнение. Повече информация може да бъде намерена на следния линк.

Лихви при опериране със средства преди сетълмент на акции

В зависимост от борсата сетълментът по сметката настъпва 2 или 3 дни след датата на изпълнение на сделката. Преди датата на сетълмента е възможно средствата от сметката да бъдат изтеглени или да бъдат използвани за търгуване с акции и/или марджин продукти. В такива случаи, за всеки един ден до сетълмента ще начислява лихва в размер на LIBOR плюс 8% (на годишна база) върху използваната за търговия сума, за която не е настъпил сетълмент.