Видове поръчки

В платформата Saxo Trader можете да поставяте следните видове поръчки:

Пазарни поръчки

Пазарните поръчки се използват за моментално откриване и закриване на позиция по текуща пазарна цена.

В платформата Saxo Trader, ако в момента на подаване на пазарната поръчка, съответният пазар не работи, пазарната поръчка става отложена поръчка и ще се изпълни на първата най-добра цена след отварянето на пазара.   

Отложени поръчки (Лимит/Стоп поръчки)

Отложените поръчки имат предварително зададена цена на изпълнение. Те се активират, само ако пазарната цена достигне или подмине зададеното ниво. Можете да използвате следните видове отложени поръчки: 

 •  Лимит за покупка (Buy Limit) е поръчка за покупка, която се поставя под текущата пазарна цена;
 •  Лимит за продажба (Sell Limit) е поръчка за продажба, която се поставя над текущата пазарна цена;
 •  Стоп за покупка (Buy Stop) е поръчка за покупка, която се поставя над текущата пазарна цена;
 •  Стоп за продажба (Sell Stop) е поръчка за продажба, която се поставя под текущата пазарна цена.

 

 
Take Profit и Stop Loss поръчки

Take Profit и Stop Loss поръчките са разновидност на отложените поръчки. Те се прикачат към текуща отворена позиция и се използват за реализиране на печалба или за ограничаване на загуба. 

 •  Take Profit е поръчка за прибиране на печалба. Тя се позиционира в посоката, в която основната позиция печели;
 •  Stop Loss е поръчка за ограничаване на загуба. Тя се позиционира в посоката, в която основната позиция губи.
   


 

Плаващ Стоп (Trailing Stop Loss)

Поръчката Плаващ Стоп (Traling Stop Loss) е разновидност на обикновения стоп. Разликата между двете е, че когато пазарната цена се премести по посока на откритата позиция, плаващият стоп също ще се премести в тази посока, според указаното в поръчката разстояние до пазара. При движение на цената в посока, обратна на откритата позиция, плаващият стоп не променя нивото си:
 

 

Валидност на чакащите поръчки

При поставяне на чакаща поръчка се указва и времето, до което поръчката ще бъде валидна. Валидността на поръчката може да бъде, както следва: 

 •  До отмяна – поръчката е валидна, докато не бъде отменена от клиента или изпълнена. Тази опция е избрана по подразбиране;
 •  До дата и час – поръчката е валидна до зададена от клиента дата и час. Ако не бъде изпълнена до указания срок, поръчката автоматично се отменя.

Стоп поръчки при валутна търговия в Trader

Стоп поръчките в Trader нямат изискване за минимална дистанция от пазарната цена. Можете да поставите следните стоп поръчки при валутна търговия в Trader:

 • Стоп при цена купува (Stop if Bid) се активира, когато цена купува достигне зададеното ниво;
 • Стоп при цена продава (Stop if Offered) се активира, когато цена продава достигне зададеното ниво;
 • Плаващ стоп при цена купува (Trailing Stop if Bid) се активира, когато цена купува достигне нивото на плаващия стоп;
 • Плаващ стоп при цена продава (Trailing Stop if Offered) се активира, когато цена продава достигне нивото на плаващия стоп.