Фондове

Борсово-търгувани фондове (ETF)

Борсово-търгуваните фондове (ETF) са пасивно управлявани инвестиционни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. Поради пасивната си структура, разходите за управление на ETF обикновено са по-ниски от тези на активно управляваните фондове и повечето взаимни фондове. Борсово-търгуваните фондове могат да следват определен фондов, облигационен или стоков индекс, индивидуални икономики, специфична индустрия, регионален сектор или финансов инструмент. Подходящи за диверсифициране на инвестиционни портфейли. В платформата Saxo Trader се предлагат над 1000 фонда.

Условия за търговия с ETF

Борса Работно време Комисиона   Мин. комисиона
American Stock Exchange 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 15
Nasdaq National Market 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 15
New York Stock Exchange 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 15
Deutsche Börse 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
London Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% GBP 8*
Euronext Amsterdam 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
Euronext Paris 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
Swiss Exchange 10:00 - 18:30 0.10% CHF 18
Milano Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
BME Spanish Exchanges 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
Oslo Stock Exchange 10:00 - 18:20 0.10% NOK 65
Hong Kong Stock Exchange 04:30 - 11:00 0.15% HKD 150

*ETF, които се котират във валути, различни от британски паундове, минималната комисиона се преизчислява в съответната валута по текущия спот курс.

При продажба на ETF, търгувани на борси в САЩ, се начислява допълнителна такса в размер на 0.00221% от брутната номинална стойност на сделката. Таксата е наложена от американския регулатор на фондовите пазари SEC (Securities and Exchange Commission).

Важно! Поради регулаторни ограничения, непрофесионалните клиенти на Saxo Bank нямат право да търгуват ETF фондове, търгувани на борси в САЩ.

Таблицата показва списък с предлаганите борсово-тргувани фондове:

 

 

Фондове върху стоки (ETC)

Фондовете върху стоки са подобни на борсово-търгуваните фондове, с тази разлика, че те следват представянето на определена стока или стоков индекс. ETC се търгуват като традиционни акции, без падеж.

Условия за търговия с ETC

Борса Работно време Комисиона   Мин. комисиона
AMS - Euronext Amsterdam 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
FSE - Deutsche Börse (XETRA) 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
LSE - London Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% GBP 8*
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
PAR - Euronext Paris 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10

*За ETC, които се котират във валути, различни от британски паундове, минималната комисиона се преизчислява в съответната валута по текущия спот курс. 

Какво представляват фондовете върху стоки?

ETC не са инструменти, който следва едно към едно цената на съответната стока или стоков индекс. Съществуват пет типа ETC, според начина, по който те следват базовата стока:

  • Физически ETC. Това са ETC, които са директно свързани с цената на физическата стока.
  • Класически ETC. Това са стандартни ETC, които са свързани към стоков индекс.
  • Форуърд ETC. Това са ETC, които са свързани към стоков индекс с по-далечен падеж.
  • Къси ETC. Това са ETC с обратнопропорционална връзка към съответния стоков индекс.
  • ETC с марджин ефект. Това са ETC с марджин ефект x2. Двойният марджин означава, че 1% движение в цената на стоката води до 2% движение в цената на ETC.

Списък с ETC

Таблицата показва списък с предлаганите борсово-тргувани фондове:

 

 

Гаранция за търговия на марджин

До 75% от стойността на заетите позиции в ETF и ETC могат да бъдат използвани като допълнителна гаранция за марджин търговия с марджин продукти като валути, метали, опции и CFD. Колона Стойност на обезпечение в горните таблици показва какъв процент от стойността на позицията в съответния ETF/ETC може да бъде използван като гаранция за марджин търговия.

Частично изпълнение на поръчки

При изпълнението на поръчки за търговия може да се получи частично изпълнение в случите, когато целият обем на поръчката не може да бъде изпълнен на предварително зададената от клиента цена. В подобни случаи, количеството, за което не е изпълнена поръчката, остава на пазара като чакаща поръчка, която може да бъде изпълнена в рамките на зададената валидност на поръчката.

Такси за управление

При търговия с фондове са приложими такси за управление на фондовете, които могат да бъдат видени в платформата за търговия.

Съхранение на клиентски активи

Финансовите инструменти, закупени от клиента на чуждестранни регулирани пазари се съхраняват в общи сметки в депозитарни институции към регулираните пазари по подсметката на Saxo Bank. Депозитарните институции към регулираните пазари не могат да издадат документи относно собствеността на финансовите инструменти на името на клиента, защото те не се водят на негова сметка.

Борсови котировки в реално време

Стандартно, фондовете в платформата се търгуват по забавени цени. Получаването на котировки в реално време изисква плащане на абонамент към съответната борса. Сключването на абонамент може да се направи през платформата за търговия.

Лихви при опериране със средства преди сетълмент на акции

В зависимост от борсата сетълментът по сметката настъпва 2 или 3 дни след датата на изпълнение на сделката. Преди датата на сетълмента е възможно средствата от сметката да бъдат изтеглени или да да бъдат използвани за сделка с други акции и/или марджин продукти. В такива случаи, за всеки един ден до сетълмента ще начислява лихва в размер на LIBOR плюс 8% (на годишна база) върху използваната за търговия сума, за която не е настъпил сетълмент.

Договори за разлика върху ETF и ETC

Някои фондове могат да бъдат търгувани като договори за разлика (CFD). Условията за търговия могат да бъдат намерени в страница CFD върху акции.