Борсови опции

Борсово-търгуваните опции са инвестиционна алтернатива на търговията със злато, петрол, други основни стоки, валути, лихви и борсови индекси. Този тип опции се търгуват на най-големите борси за фючърси в САЩ, Европа и Азия. Могат да се използват за диверсификация на портфейла от финансови инструменти и хеджиране на риск.

Видове

Група Инструменти
Метали Злато, Сребро, Мед
Земеделски стоки
Какао, Кафе, Царевица, Соя, Пшеница, Захар
Енергийни стоки Петрол, Природен газ, Бензин
Валути EUR/USD, GBP/USD и други основни двойки
Лихвени проценти STIRs, Gilt
Индекси - Европа FTSE, CAC, AEX
Индекси - САЩ и Азия S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, HSI, Nikkei

Спецификации на борсово-търгуваните опции, можете да намерите на следния линк:

Спецификации на Борсово-търгуваните опции

Разходи за търговия с борсово-търгувани опции

Разходите за търговия с борсово-търгуваните опции се определят според посочените в таблицата месечни обеми:

Валута на контракта

Обем на търговия: брой контракти/месец

 

1 - 250

251 - 1000

1001 - 5000

EUR

EUR 6.00

EUR 3.00

EUR 1.50

GBP

GBP 5.00

GBP 2.50

GBP 1.25

USD

USD 6.00

USD 3.00

USD 1.50

HKD

HKD 45

HKD 30

HKD 20

Ако няма друго споразумение, ще бъдете таксувани по най-високата ценова категория в таблицата. Ако подлежите на таксуване въз основа на предишни търгувани обеми, свържете се с нас, за да поискате друга ценова категория. Смяната на ценовите категории влиза в действие от началото на следващия месец като не могат да бъдат връщани вече платени комисиони. Ако търгувате повече от 5000 контракта на месец, свържете се с нас.

Освен посочения в таблицата разход има и допълнителна борсова комисиона, която е същата като за съответния фючърсен контракт и може да се види в секция Условия за търговия в платформата.

За всички италиански деривати, включително опции върху италиански фючърси, се прилага данък от Министерството на икономиката и финансите в Италия. Данъкът не зависи от мястото на изпълнение на сделката и важи както за дълги, така и за къси позиции. Информация за размера на данъка ще намерите тук.

Пренос на позиция

Върху позициите в борсови опции с матуритет над 120 дни, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва. Натрупаните лихви за пренос на позиции се удържат от сметката в края на календарния месец. Размерът на лихвата за пренос на позиция се формира на база на междубанковия лихвен процент плюс надбавка от 1.5%.

Формулата за начисляване на лихва за пренос на позиция е следната: Начислената лихва = Марджин изискване * Времето на задържане на позиция *(Съответния междубанков лихвен процент +1.5% / 365 или 360)

Падеж и сетълмент

В платформата Saxo Trader се предлагат два типа борсови опции в зависимост от съответната борса. Американският тип опции могат да се упражняват онлайн по всяко време преди падежа, докато опциите от европейски тип се упражняват автоматично единствено на датата на падежа. Когато опция от американски тип е "в пари", тя може да се упражни в позиция във фючърсен контракт. Фючърсната позиция ще се появи в модул Отчет за сметка. Когато позиция в американска борсова опция изтече, тя остава видима в Отчет за сметка до датата на сетълмент (специфична за всеки инструмент). Опция от европейски тип "в пари" може да бъде упражнена единствено на датата на падежа с кеш сетълмент.

Изтичане и автоматично упражняване 

Всички борсово-търгувани опции са в режим на автоматично упражняване при настъпване на падеж. Ако опцията е "в пари", тя ще бъде упражнена. Ако е "извън пари", ще изтече без стойност.  

Кол опция е "в пари", когато страйк цената е под пазарната цена на базовия актив. Пут опция е "в пари", когато страйк цената е над пазарната цена на базовия актив. 

Марджин и ограничения за къси позиции  

Марджин изискването се прилага единствено при заемане на къси позиции (продажба на опции) заради риска от покриване на потенциални загуби. В платформата продажбите (късите позиции) в борсови опции не са разрешени.

Видове поръчки

Видът на поддържаните поръчки зависи от съответната борса, на която се търгува опцията. Наличните поръчки за всяка опция могат да се проверят от падащо меню Поръчки с борсово-търгувани опции в платформите.  

Стоп поръчките при борсово-търгуваните опции се задействат, ако има изтъргуван обем на тази цена. Тъй като цената на борсово-търгуваните опции се движи с цената на базовия актив, може да се стигне до ситуация, в която нивото на стопа е достигнато, но стопът не е задействан, тъй като няма сделка на тази цена.  

При Лимит поръчките може да се получи частично изпълнение. В такъв случай оставащото количество ще остане на пазара като лимитирана поръчка и може да се изпълни до края на живота на поръчката.  

Пазарните поръчки могат да бъдат частично изпълнени на различни нива. Цената на сделката ще е равна на средно-претеглената средна цена на всички частични изпълнения.

Табло за търговия с борсови опции

В платформата можете да намерите специализирано табло за търговия с борсови опции. Таблото представлява мрежа от цени купува/продава на най-ликвидните опции, подредени по страйк цена и дата на падеж.