Служебно затваряне

Търговията на марджин дава възможност за заемане на многократно по-големи позиции спрямо разполагаемите в сметката парични средства. Инструментите, търгувани на марджин в платформата Saxo Trader включват спот валутни двойки, спот ценни метали, валутни форуърди, ванила опции, борсово-търгувани опции, CFD върху акции, индекси, стоки, валути и облигации, фючърси. В случай на акумулиране на загуби от отворени позиции на марджин свободните средства по сметката намаляват и в определен момент е възможно в сметката да няма необходимата парична гаранция за поддържане на отворените позиции. Това може да доведе до служебно затваряне на позиции.

Информация за използвания марджин

Платформата показва актуална информация за степента на използвания маржин и сумата на използваните средства за марджин търговия. Информацията е достъпна в платформата в прозорец Отчет за сметка и в Лентата с информация за използвания марджин:

Прозорец Отчет за сметка е достъпен във всички версии на платформата.

Стойността Използване на марджин показва какъв процент са Използваните средства за марджин търговия спрямо Общия баланс по сметка.

Лентата с информация за марджин се отваря от бутон Сметка и Марджин в платформата. При добавяне на лентата, в долната част на работния екран се визуализира следната информация:

Лентата съдържа информация за Паричен баланс, Общ баланс по сметка, Свободен марджин и Използване на марджин.

Марджин Кол (Margin Call)

Ако процентът на Използване на марджин достигне или надвиши 80%, клиентът получава Марджин кол известие за високо ниво на марджин.

Ако процентът на Използване на марджин достигне или надвиши 100%, клиентът получава повторно Марджин кол известие в платформите за търговия за пълно използване на свободните средства и невъзможност за увеличаване на експозицията.

Процентът на Използвания марджин може да бъде намален чрез довнасяне на средства по сметката или чрез частично закриване на отворени позиции.

Служебно затваряне (Stop Out)

Ако процентът на Използване на марджин надвиши 100%, отворените позиции могат да бъдат закрити без предизвестие, частично или изцяло. В случай че паричният баланс стане отрицателен, минусът може да бъде покрит с акции на клиента, използвани като обезпечение.