Комисиони и такси

Конвертиране на валута

Конвертирането на валута при търговия с финансови инструменти се извършва по курса в момента на отваряне и в затваряне на позицията, разширен с 0.5%. Това включва, но не се ограничава до, преобразуване на печалби и загуби от търговия. При търговия с валутни опции, конвертирането на валута се извършва по курса в момента на затварянето на позицията, плюс/минус 0.1%.

Попечителство на ценни книжа

При притежание на ценни книжа като акции, фондове или облигации се начислява такса попечителство, изчислена на месечна база. Тя се равнява на 0.12% от стойността на клиентските активи, взета годишна база или минимум 5 EUR на месец.

Такса неактивност

При липса на активност по клиентската сметка в рамките на 6 последователни месеца (180 дни) се начислява такса в размер на 100 EUR или еквивалента на сумата във валутата на клиентската сметка.

Лихви по свободни средства

По сметката на клиента се изплаща/начислява лихва в зависимост от това, дали стойността на нетните свободни средства е положителна или отрицателна. Нетните свободни средства се изчисляват, като от Паричен баланс на основната сметка с вальор за съответната дата се извади сумата на Използвани средства за марджин изискване* за отворените позиции във всички сметки. От тази разлика се изважда Загубата или се прибавя Печалбата от отворени позиции в договори за разлика, фючърси, валутни опции, борсови опции и валутни форуърди.
 
*Марджин изискванията за целите на изчисляване на нетните свободни средства са следните:

Категория валути (Базова валута) Група Марджин
USD, EUR, GBP, JPY 1 3%
CHF, AUD, CAD, NOK, NZD, SGD, SEK, DKK 2 3%
HKD, HUF, PLN, XAU, XAG, CNH, BRL, CLP, CNY, INR, KRW, ZAR 3 6%
Всички останали 4 10%
Категория CFD върху валути, стоки и индекси Група Марджин
CFD върху валути (GBP, JPY, USD, AUD) 1 5%
CFD върху индекси 1 5%
CFD върху стоки 3 10%
Категория CFD върху акции Група Марджин
Нисък риск 1 10%
Среден риск 2 20%
Висок риск 3 40%
Много висок риск 4 80%
Екстремно висок риск 5 100%

Забележка: Ако към основната сметка има създадена допълнителна подсметка, лихвите по нея ще бъдат изчислявани на база на т.нар. Account Value, която се определя по следния начин: 

  • Паричният баланс на индивидуалната подсметка;
  • Плюс или минус нереализираната печалба/загуба по отворените в главната подсметка позиции в договори за разлика, фючърси и къси позиции в борсови опции с пълна премия (non-future style);

Сумата на лихвите се калкулира всеки ден и се отразява по сметката на клиента на месечна база в началото на всеки следващ календарен месец, както следва: 

  • При отрицателна стойност на нетните свободни средства се начислява лихва в размер LIBOR плюс 8%;
  • При положителна стойност на нетните свободни средства в размер от 0 до 15 000 във валутата на сметката – не се изплаща лихва;
  • При положителна стойност на нетните свободни средства в размер над 15 000 се изплаща лихва на база LIBID минус 3.00%.

Котировки в реално време

За да търгувате с акции, фондове, CFD върху акции и CFD върху някои стоки при котировки в реално време, е необходимо да се абонирате за котировки от съответната борса. Абонаментът за котировки в реално време от всички борси се сключва директно от модул "Абонаменти" в платформите за търговия.
 
Ако нямате абонамент за котировки в реално време, ще можете да търгувате с изброените инструменти, но модулите за търговия и графиките ще показват забавени цени. Можете да се абонирате за желаната от вас борса директно през платформата.

Разлика между Level 1 и Level 2 абонаменти

Level 1 котировки в реално време включват само първото ниво на поръчки в борсовата книга - текущите цени Купува и Продава.
 
Level 2 котировки в реално време включват поръчките в Level 1, както и допълнителна пазарна дълбочина от борсовата книга. Всяко ниво пазарна дълбочина показва цени Купува/Продава, както и количествата за търговия, налични на тези цени.

Разграничение между непрофесионален и професионален инвеститор

Важно: Коректността на информацията, която всеки потребител попълва при регистрацията си за абонамент за дадена борса, е от особено голямо значение, тъй като се изпраща и проверява от съответната борса. При подаване на недостоверни данни или данни, отнасящи потребителя към една от категориите по-долу, той може да бъде класифициран и таксуван като професионален.

За професионални инвеститори се смятат всички юридически лица, без значение от тяхната дейност, както и физически лица, занимаващи се професионално с една от следните дейности: финансови/инвестиционни консултации, търговия, брокери, управление на активни и други подобни дейности.

За непрофесионални инвеститори се смятат всички физически лица, търгуващи със собствени пари, за своя собствена сметка.