Форуърдни сделки

В платформата Saxo Trader се предлага валутни форуърди за покупка или продажба на валута на определена бъдеща дата.
 
Валутните форуърди обикновено се използват при сделки с вальор по-голям от фиксирания двудневен спот вальор. Валутните форуърди позволяват:

  • възползване от лихвения диференциал между две валути;
  • хеджиране на валутен риск за период до 12 месеца.

Финансовите резултати от валутните форуърди се осчетоводяват по сметката на клиента на датата на вальора. Ако позиция във валутен форуърд бъде затворена преди датата на вальора, реализираният резултат от нея ще остане в сметката като неосчетоводена печалба/загуба до датата на вальора. Резултатът от сделката ще бъде дебитиран/кредитиран по сметката на клиента на датата на вальора.

Спред купува/продава

Курсът на валутния форуърд почти винаги е по-високо или по-ниско от съответния текущ спот-курс на валутната двойка. Тази разлика в цените отразява разликата в двете лихвени нива на съответните валути за съответния период. Валутните форуърди се търгуват извънборсово (ОТС) и котировките нямат фиксиран спред, като с отдалечаване на вальора във времето спредът се разширява. 

С цел по-добро управление на кредитния риск доларовият еквивалент на експозициите на всички нетно отворени позиции (Net Open Position) във валути, форуърди или валутни опции не трябва да надвишава 15 млн. долара. При достигането на този лимит няма да могат да се отварят нови позиции за увеличаване на експозицията. Ще могат да се поставят само поръчки за намаляване на общата експозиция в изброените по-горе инструменти (валути, форуърди или валутни опции).  

Марджин изискване

Основното марджин изискване за търговия с валутни форуърди е за поддържане на 0.5%* от обема, за който е сключен форуърдният контракт.