Корпоративни събития

Издаване на права

За позиции в акции: клиентите получават права и имат право на избор, дали да ги продадат или да запишат нови акции. Ако клиентът не даде отговор до изтичането на уговорения краен срок, ще бъдат положени всички усилия за продажбата на правата от името и за сметка на клиента преди тяхното изтичане. Ако правата не са търгуеми, те ще изтекат и ще се обезценят. Получените доходи от продажбата на правата ще бъдат прехвърлени по сметката на клиента след приспадането на стандартната комисиона. Причината, поради която се извършва продажба на права за сметка на клиентите, е избягването на тяхната обезценка, когато изтекат.

За позиции в CFD върху акции: при позиции в договори за разлика (CFD) върху акции не се изисква клиентите да избират дали да упражняват правата си. Процесът на упражняване е автоматичен и зависи от това дали правата са търгуеми или нетъргуеми.

  • При разпределение на търгуеми права съответните права се добавят към клиентската сметка на екс-датата и едновременно с това се поставя поръчка за тяхната продажба, която ще се изпълни при отварянето на съответната борса. След изпълнението на поръчката постъпленията от продажбата на правата се добавят към баланса на клиентската сметка.
  • При разпределение на нетъргуеми права се прибавят нови CFD позиции по сметката на клиентите. Новите договори за разлика (CFD) се прибавят при условията на разпределение на правата на екс-датата, като вальорът на сделката е датата на плащане (pay date).

*В резултат от водената от Австралийската асоциация за попечителски услуги (ACSA) политика от март 2009 г. насам, е възможно в конкретни случаи горепосочените корпоративни събития да не могат да се предлагат.

Кешови дивиденти

За позиции в акции: кешовите дивиденти се начисляват на екс-дивидент датата с цел отразяване на движението в цената на екс-датата, но окончателното осчетоводяване на дивидентното плащане ще бъде извършено на датата на плащане (pay date). Дивидентните плащания по позиции в акции ще бъдат кредитирани по сметките на клиентите, като предварително се приспаднат всякакви дължими данъци и такси по юрисдикция (при източника на плащане на дивидента).

За позиции в CFD върху акции: кешовите дивиденти се начисляват на екс-дивидент датата с цел отразяване на движението в цената на екс-датата, но окончателното осчетоводяване на дивидентното плащане ще бъде извършено на датата на плащане (pay date).

За позиции в CFD върху индекси: когато за компания, чиито акции са част от CFD върху индекс, настъпи екс-дивидент датата, цената на индексното CFD ще бъде променена, така че да отрази движението на индекса вследствие от плащането на дивидента. При дълги позиции сметките на клиентите ще бъдат кредитирани пропорционално на тежестта на компанията в съответния индекс, а за къси позиции ще бъдат дебитирани.

Някои от индексите, например DAX30, са от тип "Totalreturn", което значи, че стойността им се коригира автоматично на база дивидентните плащания по следната формула:

Дивидент върху индекс = Дивидент върху акция * Брой акции в индекса/Индексен делител

Индексният делител е сума, с която се стабилизира стойността на индекса, когато бъде променен съставът му. Сборът от цените на всички акции в индекса се дели на делителя, за да се изглади стойността му. Делителят се променя, когато настъпят изменения по капитализацията на компаниите, чиито акции са част от индекса, като по този начин стойността на индекса остава сравнима във всеки един момент. За да се предотврати промяната в стойността на индекса поради корпоративно събитие, всички такива събития, които водят до изменение в пазарната капитализация на индекса, изискват изглаждане на делителя с цел да се осигури запазване стойностите на индекса непосредствено преди и след събитието.

Такси за депозитарни разписки

Нормална практика, що се отнася до американски депозитарни разписки, е да се начислява годишна административна такса в размер на USD 0.05 (5 цента) на акция в зависимост от банката депозитар. Предназначението на таксата е да покрие разходите на банките, които извършват оперативни процеси по издаване и търговия с депозитарните разписки. Обикновено таксата се приспада, когато се извършват дивидентни плащания. В случаите в които депозитарната разписка не изплаща дивидент или не се начисляват попечителски такси по време на корпоративни събития, тези такси ще бъдат приспаднати отделно.

Дивидентната такса е посочена в депозитарния договор между депозитарната банка и компанията на база стандартите на конкретната индустрия. Депозитарният договор се подава към Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и е достъпен до обществото. Таксата за депозитарната разписка не зависи от размера на изплатения дивидент, а от броя на притежаваните акции.

Дивиденти под формата на акции

При позиции в акции: Допълнителните акции се начисляват по сметката на клиента на екс-дивидент датата (ex-date) с вальор датата на плащане (pay date).

При позиции в CFD: Договорите за разлика се начисляват на екс-дивидент датата с вальор датата на плащане (pay date). Сметките на клиенти с дълги позиции ще бъдат кредитирани, докато сметките на клиенти с къси позиции ще бъдат дебитирани.

Дивиденти по избор

За позиции в акции: по подразбиране плащането се извършва в брой. Въпреки това клиентите могат да изберат да получат акции. Акциите ще бъдат прехвърлени, след като бъде потвърден броят им на датата на плащане.

За позиции в CFD върху акции: на екс-датата се начисляват парични корекции, които да отразят движението в цената на екс-датата, но реалният вальор на плащането е датата на плащане.

Бонус емисии

За позиции в акции: акциите се разпределят на екс-датата. 

За позиции в CFD върху акции: CFD-та се разпределят на екс-датата. Сметките на клиенти с къси позиции ще бъдат дебитирани, докато сметките на клиенти с дълги позиции ще бъдат кредитирани.

Оферти при обратно изкупуване

За позиции в акции: клиентите имат възможността да приемат офертата.

За позиции в CFD върху акции: клиентите не могат да избират, дали да приемат офертата.

Сливания & придобивания с възможност за избор

За позиции в акции: при задължителните сливания клиентите получават пари в брой или нови акции на екс-датата. При сливания, за които се изисква избор, клиентите имат възможност да избират преди крайния срок.

За позиции в CFD върху акции: при задължителните сливания клиентите получават пари в брой или нови CFD на екс-датата. Клиентите нямат възможност да избират при сливания чрез избор. Вместо това ще бъде направен изборът по подразбиране за тяхна сметка. Сметките на клиенти с къси позиции ще бъдат дебитирани, докато сметките на клиенти с дълги позиции ще бъдат кредитирани.

Сплитове/обратни сплитове/преструктурирания

За позиции в акции: акциите се разпределят на екс-датата.

За позиции в CFD върху акции: CFD-та се разпределят на екс-датата. Сметките на клиенти с къси позиции ще бъдат дебитирани, докато сметките на клиенти с дълги позиции ще бъдат кредитирани.

Специални корпоративни събития

Не е изключена появата на специални и редки корпоративни събития, които не са описани по-горе. При наличието на такива те ще бъдат третирани в най-добър интерес на клиента до размера, който позволяват времето и оперативните процедури.

План за реинвестиране на дивидента (DRIP)

За позиции в акции: стандартната форма на плащане е кеш, но клиентът може да избере да получи акции. Кешът се получава на датата на плащане за позиции, притежавани на екс-датата. Получаването на акции ще се случи с вальор - датата на плащане (pay date), след като курсът на реинвестиране бъде потвърден.

За позиции в CFD върху акции: получава се единствено кеш, без право за получаване на акции. Кешовите корекции се осчетоводяват на екс-датата, но реалното плащане настъпва на датата на плащане (pay date).

Упражняване на варанти

За позиции в акции: клиентите, които имат позиции във варанти, ще имат възможност да упражнят варантите преди техния падеж. Варанти, които не са продадени или упражнени, изтичат без стойност.

Разпределение на средства след увеличаване на капитала

Средствата се начисляват по сметката на клиента на екс-дивидент датата (ex-date) с вальор датата на плащане (pay date).

Данъци и комисиони върху корпоративни събития

Данъци и комисиони могат да възникнат и при други корпоративни събития освен кешовите дивиденти, като подобни разходи могат да включват такси върху дивидент от акции или данък при сливания. При наличието на подобни данъци и комисиони сметката на клиента ще бъде дебитирана със съответната сума.

Изтриване на чакащи поръчки при корпоративни събития

На деня преди дадено корпоративно събитие да влезе в сила (екс-датата) чакащите поръчки се изтриват при определени условия. Приложими са следните правила:

Събитие Никога не се изтриват Винаги се изтриват Според условията
Обратно изкупуване Да    
Сплит на акции   Да  
Обратен сплит   Да  
Бонус емисии   Да  
Сливания   Да  
Преструктурирания   Да  
Парични дивиденти     Да
Дивиденти в акции     Да
Дивиденти по избор     Да
Права     Да

При дивиденти и издаване на права всички чакащи поръчки за конкретния инструмент ще бъдат изтрити, ако се изчисли, че промяната в пазарната цена е повече от 20 процента в резултат от корпоративното събитие.

Компенсация при частично разпределение

Частичното разпределение на част от акции може да възникне в резултат от разпределение при корпоративно събитие. При долупосочените случаи ще се изплати парична компенсация, когато в събитието е включена такава:

  • сплит на акции
  • обратен сплит
  • дивиденти по избор или дивиденти в акции
  • сливания

Процедура за нови позиции за инструменти, които не се търгуват онлайн

Понякога корпоративните събития могат да се отнасят и за инструменти, които не се търгуват онлайн. При възникването на подобни обстоятелства са в сила следните процедури:

За позиции в акции: позиции в нови инструменти, които не се търгуват онлайн и са дължими в резултат от корпоративно събитие, се начисляват по сметката на клиента. Инструментът ще бъде добавен по сметката за счетоводни цели.

За позиции в CFD върху акции: позиции в нови инструменти, които не се търгуват онлайн и са дължими в резултат от корпоративно събитие, се затварят. Получените суми се изплащат на клиента.

За позиции в CFD инструменти със статус "забранени за къси продажби": Позиции в нови инструменти, които не се търгуват онлайн и са дължими в резултат от корпоративно събитие, се затварят. Получените суми се изплащат на клиента.